Наказ Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації від 15 вересня 2021року № 1277 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

Повідомлення про помилку

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters в drupal_get_feeds() (рядок 394 із /var/www/oblzdrav/www/includes/common.inc).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління охорони здоров’я

Черкаської обласної державної адміністрації

від 15 вересня 2021року № 1277

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації

на 2021-2023 роки

 

Цією Антикорупційною програмою Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації (далі - Управління) проголошує, що її працівники та керівництво у своїй внутрішній діяльності, а також
у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом „нульової терпимості“ до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діями.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Управління.

2. Антикорупційну програму Управління розроблено на підставі Закону України „Про запобігання корупції“, Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України“, Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75.

3. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України „Про запобігання корупції“ та Типовою Антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі „Про запобігання корупції“.

5. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі Україні „Про запобігання корупції“.

6. Антикорупційній програма затверджується наказом Управління.

7. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників. Керівництва Управління та знаходиться
на офіційному вебсайті Управління.

Терміни, які вживаються в даній програмі:

а) антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень,
які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

б) пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної
або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення
з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

в) близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України „Про запобігання корупції“ (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчірка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнука, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, всиновлювач чи всиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

г) корупційне правопорушення – діяння. Що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначено у частині 1 статті 3 Закону України
„Про запобігання корупції“, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

д) корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України „Про запобігання корупції“, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній
у частині 1 статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

е) неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають
або одержують без законних на те підстав;

є) потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

ж) подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, не матеріальні активи, які надають/одержують безкоштовно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

з) правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони
та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України „Про запобігання корупції“, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

и) приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

і) реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення
чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

й) члени сім’ї – особи. Які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких
не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівника Управління.

2. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

а) уповноважена особа Управління, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми, правовий статус якої визначається Законом України „Про запобігання корупції“ і Антикорупційною програмою;

б) начальник Управління;

в) державні службовці Управління.

 

III. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Управління:

1. Управління забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Управління;

2) антикорупційні стандарти і процедури діяльності Управління.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Управління є:

1) ознайомлення нових державних службовців із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) механізм повідомлення про виявлення ознак правопорушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень
та захист викривачів;

3) здійснення Уповноваженою особою та державними службовцям функцій щодо запобігання корупції;

4) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

5) норми професійної етики та обов’язки і заборони для державних службовців;

6) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

7) обмеження щодо подарунків;

8) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

4. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Управління:

1) З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженою особою для нових працівників проводиться обов’язкове ознайомлення із положеннями Закону України „Про запобігання корупції“, Антикорупційною програмою та пов’язаних з нею документів.

2) Для повідомлення державними службовцями Управління про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, (далі - повідомлення) Уповноважена особа розміщує відповідну інформацію на офіційному вебсайті Управління.

Інформація повинна містити:

- номер телефону для здійснення повідомлень;

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень;

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення.

Уповноважена особа розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважена особа веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних
з корупцією правопорушень. Строки розгляду Уповноваженою особою повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не повинен перевищувати 15 днів.

 

VI. Норми професійної етики державних службовців Управління

 

1. Державні службовці Управління під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, принципів деонтології, чесності, гуманізмі, порядності, відповідальності.

2. Державні службовці Управління сумлінно, вчасно, результативно
і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні та підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів
і майна Управління.

3. Державні службовці не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

4. Державні службовці самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які державний службовець Управління вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника
 або начальника Управління та Уповноважену особу.

 

V. Права і обов’язки керівництва та працівників

(крім Уповноваженої особи) Управління

 

1. Начальник, державні службовці Управління мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженої особи за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’яснення щодо її положень.

2. Начальник, державні службовці зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону України „Про запобігання корупції“, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів Управління, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Управління;

3) невідкладно інформувати Уповноважену особу, начальника Управління про випадки порушення Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень іншими працівниками Управління.

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Управління;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Управління.

3. Начальнику, державним службовцям Управління забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище
та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди
для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Управління чи кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором
між ними та Управлінням;

4) впливати прямо або опосередковано на рішення державних службовців Управління з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим договором між ними та Управлінням;

5) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівництво до порушення вимог Закону України
„Про запобігання корупції“ чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення з Управління, особі забороняється розголошувати
або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, крім випадків встановлених Законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб
від юридичних або фізичних осіб державними службовцями, керівництвом Управління (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями
не допускається. Виключенням є подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (крім випадків, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки).

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється
на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються
як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка державні службовці, начальник Управління зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, як це можливо, у тому числі з числа працівників Управління;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноважену особу
та безпосереднього керівника (за наявності) або начальника Управління.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою,
або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, Уповноваженою особою або
її безпосереднім керівником чи начальником Управління.

 

VI. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ:

 

1. Обов’язки Уповноваженої особи покладаються наказом начальника Управління на державного службовця з числа штатних посад Управління.

2. Уповноваженою особою може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженої особи, особа
за наявності обставин, визначених частиною 2 статті 64 Закону України
„Про запобігання корупції“.

4. У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважена особа
у дводенний термін з дня виникнення таких обставин зобов’язана повідомити про це начальника, з одночасним поданням заяви про усунення від виконання покладених на нього обов’язків. Начальник протягом двох робочих днів повинен призначити нову Уповноважену особу.

5. Головним завданням Уповноваженої особи є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії
і виявлення корупції в Управлінні.

6. Уповноважена особа реалізує свої права і обов’язки безпосередньо.
До виконання своїх функцій Уповноважена особа може залучати за згодою начальника інших державних службовців Управління.

7. Здійснення Уповноваженою особою своїх функцій в Управлінні
є незалежним. Втрачання у діяльність Уповноваженої особи з боку працівників, керівництва Управління, а також інших осіб забороняється.  Забороняється покладення на Уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі повноважень, визначених Законом України
„Про запобігання корупції“ і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

Начальник Управління зобов’язаний:

1) забезпечити Уповноваженій особі належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженою особою функцій, передбачених Законом України „Про запобігання корупції“ та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції
та рекомендації Уповноваженої особи, надані нею в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженої особи надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних до виконання покладених
на Уповноважену особу завдань.

Уповноважена особа для виконання покладених на неї завдань зобов’язана:

1) виконувати свої функції об’єктивно і не упереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Управління з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження начальнику внутрішні нормативні акти Управління з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу
за дотриманням державними службовцями, керівництвом Управління Закону України „Про запобігання корупції“ та Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання начальнику Управління пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань,
які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків
у діяльності Управління;

11) забезпечувати формування і ведення

а) реєстру працівників Управління, притягнутих до відповідальності
за порушення вимог Антикорупційної програми вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

б) реєстру проведених з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

в) реєстру проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

г) реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення
чи порушення, пов’язаного з корупцією;

12) забезпечувати конфіденційність та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

13) надавати керівництву та державним службовцям Управління роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

14) забезпечувати інформування громадськості шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті Управління про здійснювані заходи
із запобігання корупції;

15) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами з питань запобігання корупції;

16) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації державних службовців Управління з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

17) брати участь у проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад
в Управлінні;

18) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Управління щодо підготовки, забезпечення реалізації
та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

19) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом України
„Про запобігання корупції“ та Антикорупційною програмою.

Уповноважена особа для виконання покладених на неї завдань має право:

1) отримувати від працівників Управління письмові та усні пояснення
з питань, що стосуються покладених на неї повноважень (в тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від працівників Управління інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності Управління, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель, товарів, робіт або послуг, конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженій особі надається доступ до оригіналів документів, копії яких їй були передані.

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) залучати до виконання своїх функцій за згодою начальника Управління працівників Управління;

5) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних
з діяльністю Управління;

6) ініціювати питання про притягнення працівників Управління
до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад відповідно
до Законів України „Про державну службу“, „Про запобігання корупції“;

7) здійснювати інші права, передбачені Законом України
„Про запобігання корупції“ та Антикорупційною програмою.

 

VII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ, А ТАКОЖ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕЮ ЗАХОДІВ

 

1. Уповноважена особа здійснює нагляд і постійний контроль
за дотриманням державними службовцями, керівництвом Управління Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженою особою у наступних формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми. Вчинення корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Управління щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважена особа виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного
або пов’язаного з корупцією правопорушень, вона ініціює перед начальником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XIV Антикорупційної програми.

4. Уповноважена особа забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважена особа має право отримувати
у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, начальника Управління про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженою особою у письмові звіті.

 

VIII. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ПРАЦІВНИКАМИ УПРАВЛІННЯ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

 

1. Працівникам Управління гарантується конфіденційність
їх повідомлень начальнику або Уповноваженій особі про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників Управління та повідомлень про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних
з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників підприємства про вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі,
за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників Управління про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважена особа, а якщо повідомлення стосується дії самої Уповноваженої особи – працівник, визначений начальником.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу,
яка повідомила Уповноважену особу про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належить до конфіденційної інформації та охороняються згідно з Законом України „Про запобігання корупції“.

Уповноважена особа та особи, залучені ним до перевірки викладеної
у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати. Особа, винна
у розголошенні конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно
з Законом України „Про запобігання корупції“.

 

IX. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

1. Начальник Управління та/або Уповноважена особа в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу
в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Управлінні.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного
або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач) не може бути розголошена, крім випадків, встановлених Законом України „Про запобігання корупції“.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва, іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначені на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо)
або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним
про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача начальник, Уповноважена особа за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

 

X. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІНВИКІВ УПРАВЛІННЯ.

 

1. Працівники Управління зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересу, письмово повідомити про
це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень
в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у начальника, він письмово повідомляє про це Уповноважену особу та Черкаську обласну державну адміністрацію.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів
у Уповноваженої особи. Вона письмово повідомляє про це начальника Управління.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглого державного службовця реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів
у підлеглого державного працівника зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів
у державного службовця без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з заходів:

а) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

б) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

в) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

г) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

д) переведення працівника на іншу посаду;

є) звільнення працівника.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника Управління приймається Черкаською обласною державною адміністрацією.

5. Працівники Управління можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та Уповноваженій особі. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XI. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ РОЗ’ЯСНЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

 

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих повноважень Антикорупційної програми працівниками можуть звернутися
до Уповноваженою особою за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженій особі або шляхом направлення
на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважена особа надає усне роз’яснення під час особистого прийому, або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 3-х робочих днів
з дня отримання службової записки, або звернення. Уповноважена особа може продовживши строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважена особа виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником Управління питання проведення внутрішнього розслідування у порядку XIV Антикорупційної програми.

 

XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДПИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1. Підвищення кваліфікації працівників Управління у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації повинно передбачити як заходи для всіх працівників Управління, тау і окремі заходи для начальника управління. Тематика та форма заходів (семінари, лекції, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначається Уповноваженою особою .

 

XIII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівника Управління вимог Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:

а) призначається у встановленому розділом XIV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження
чи спростування інформації про ймовірне порушення;

б) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування начальник накладає дисциплінарне стягнення відповідно
до Закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються начальником на працівників, відповідно до норм діючого законодавства про працю.

 

XIV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ.

 

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Управління або ознак вчинення працівником Управління корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважена особа повідомляє про це начальника Управління, який вживає заходів, передбачених пунктом 4 цього розділу.

2. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми начальником Управління або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважена особа повідомляє про це Черкаську обласну державну адміністрацію, який вживає заходи, передбачені пунктом 4 цього розділу.

3. У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, начальник Управління вживає заходи, передбачені пунктом 4 цього розділу.

4. За умов, передбачених пунктами 1-3 цього розділу Антикорупційної програми, Черкаська обласна державна адміністрація та/або начальник Управління зобов’язані вжити наступні заходи:

а) протягом 5-ти днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

б) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

в) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

г) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну
або кримінальну відповідальність, інформувати у десятиденний строк
про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана
або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Внутрішнє розслідування призначається начальником Управління і здійснюється комісією.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджуються начальником Управління.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважена особа
за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Термін проведення розслідування не повинен перевищувати 15-ти днів.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Управління не менше 5 років.

 

XV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

1. Начальник Управління забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий
за результатами:

а) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

б) аналізу практики виконання Уповноваженою особою своїх посадових обов’язків;

в) проведення Уповноваженою особою анкетування, обговорення
та консультацій із працівниками щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважена особа, а також начальник та працівники Управління.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженій особі, яка їх вивчає та систематизує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Антикорупційної програми

Управління охорони здоров’я

Черкаської обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

 

Заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Управлінні охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

Примітка

1.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів. Вжиття організаційно-практичних заходів, спрямованих на запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Управління

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

2.

Вжиття заходів щодо забезпечення встановлених законом України „Про запобігання корупції“ обмежень щодо одержання корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

3.

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

4.

Проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції“

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

5.

Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в разі виявлення таких фактів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

 

6.

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через засоби телефонного та електронного зв’язку

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

7.

Проведення за дорученням начальника Управління службових розслідувань (перевірок) можливих порушень антикорупційного законодавства працівниками Управління

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років

 

8.

Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до Управління щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2021-2023 років